Allmänna Villkor

Innebörd

Cognit (nedan kallad Leverantören) levererar tjänster enligt beställningen.

Utförande av tjänsten

Leverantören ska utföra arbetet med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt.

Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar för skada som Leverantören genom vårdslöshet i utförandet av tjänsten orsakat Beställaren, med de begränsningar som anges nedan.

Leverantörens skadeståndsansvar är begränsat till maximalt det belopp som fakturerats för tjänsten under maximalt de senaste gångna sex kalendermånaderna. Ersättning utgår inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust. För att inte förlora sin möjlighet att få ersättning måste Beställaren reklamera fel inom en vecka från det att felet upptäcktes eller borde upptäckts. Leverantören har då rätt att avhjälpa fel. Leverantör ansvarar enbart för fel som uppkommit inom sex månader efter det att arbetet utförts.

Leverantören ansvarar inte för fel som uppkommit på grund av Beställarens ändring i Leverantörens utförda arbete, felaktigt lämnad information från beställaren eller felaktig användning i strid med manualer eller andra givna instruktioner.

Beställarens ansvar

Beställaren ska lämna Leverantören tillgång till lokaler, utrustning, programvara, inloggningsuppgifter samt kontaktuppgifter till relevanta personer hos andra leverantörer i den omfattning som behövs för utförande av tjänsten samt lämna korrekt information och underlag avseende Beställarens verksamhet i den omfattning som är nödvändig för att Leverantören ska kunna genomföra sitt arbete.

Beställaren ska även vidta åtgärder som krävs för att Leverantören skall kunna utföra uppdraget, så som att fatta beslut och granska handlingar.

Beställaren bär risken för egna system, programvaror m.m. samt integrationer till dessa.

Beställaren ansvarar för skada som denne genom sin vårdslöshet orsakat Leverantören, med samma begränsning som angivits i punkten 6.2 ovan.

Leverantören ansvarar inte för fel eller bristfällig efterlevnad av avtalet om förhållandet har sin grund i Beställarens bristande efterlevnad av förpliktelser eller dessa allmänna villkor.

Pris och betalning

Extra avropat arbete faktureras löpande med priser angivna i offerten. Alla priser exkl. Moms.

Om utförda arbetstimmar överstiger 8 timmar/dag alternativt om arbete utförs under helg tillkommer ett påslag på timarvodet med 100 procent, under förutsättning att Beställaren begärt att arbetet skulle utföras på sådan tid.  

För inbokad kurs som beställaren avbokar debiteras 100% om kursen bokas av 0 till 7 kalenderdagar och till 50% om avbokningen sker 8 – 14 kalenderdagar innan det avtalade kursdatumet.

För övriga arbetsinsatser där tid bokats in mellan leverantör och beställare och som beställaren avbokar 0 - 5 arbetsdagar innan arbetsinsatsen skulle utförts, har leverantören rätt att debitera beställaren en summa som motsvarar de kostnader som uppstått för leverantören på grund av den sena av- eller ombokningen dock lägst 650 kr per timme.

Kostnader såsom t ex rese- och logi kostnader skall på förhand godkännas av Beställaren. Godkända kostnader faktureras månadsvis. Leverantören föredrar p.g.a miljöpåverkan att så långt det går resa med tåg. Standardbeställning är 1:a klassbiljett.

Restid debiteras med 450 kr/timma.

Betalning ska ske mot faktura som löper med 30 dagars betalningsfrist. Vid försening utgår dröjsmålsränta med av Riksbanken fastställd referensränta jämte 8 procentenheter.

Kostnader för eventuella 3:epartslicenser (Exempelvis Office 365 licenser) tillkommer.

I de fall Cognit säljer Office 365 licenser till Kund definieras en anställd som en licensierad användare i Beställarens Office 365 miljö.

I de fall betalning dröjt mer än 30 dagar efter förfallodatum har Leverantören rätten att upphöra med leverans och andra åtaganden.

Avtalets omedelbara upphörande

Avtalet kan hävas, d v s sägas upp skriftligt till omedelbart upphörande, om part väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller om part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är i dröjsmål med betalning eller är på obestånd.

Rättigheter

Beställaren ansvarar för att erforderliga licensavtal finns för Beställarens programvaror.

De intellektuella äganderättigheter som uppkommer genom Leverantörens arbete tillkommer Leverantören. Beställaren får en icke-exklusiv licens på allt som ingår i leveransen att använda i sin verksamhet för avsett ändamål för evigt.

Leverantören äger rätt att använda generella beskrivningar och Beställarens varumärke i sin marknadsföring av lösningar som Leverantören arbetat fram i sitt arbete för Beställaren.

Sekretess

Parterna förbinder sig under avtalstiden och därefter att inte för utomstående utlämna information avseende Avtalets innehåll och annan konfidentiell information som avser den andre, såsom t ex teknisk information, produktionsmetoder, person eller företagsuppgifter, som Parterna fått ta del av med anledning av Avtalet oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen. Parterna förbinder sig att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, konsult eller annan använder eller avslöjar konfidentiell information för utomstående. Ovanstående gäller inte för sådan information som vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet eller redan var tillgänglig.

Sekretessen gäller information som parterna känt till om varandra på förhand eller info som part har en skyldighet att lämna ut enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som part har att följa. Inte heller att det ska vara ett hinder mot att lämna info för att tillvarataga intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal om tvist uppkommer

Rekryteringsförbud

Part får inte anställa eller rekrytera en person som varit anställd hos den andre parten, om inte sex månader förflutit från anställningens upphörande. Anställd är någon som arbetat hos den andre antingen som anställd eller som konsult/uppdragstagare under de föregående sex månaderna.

Vite utgår för varje enskilt avtalsbrott inom punkten 12 med sex (6) prisbasbelopp. Vite hindrar ej part från att begära ersättning för hela sin skada.

Befrielsegrunder

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för avtalets ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.

Part måste påtala ett sådant hinder utan oskäligt dröjsmål, annars blir part inte befriad från påföljderna.

Om hindret består över 6 kalendermånader så ska vardera part kunna säga upp avtalet till omedelbart upphörande

Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas.

Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter.

Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor eller del befinnas ogiltig, ska det inte medföra att villkoren i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten väsentligt påverkar Parternas utbyte av eller prestation enligt villkoren, ska skälig jämkning ske.

Tillämplig lag och domstol

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och tvist ska avgöras av allmän domstol

Copyright Cognit Consulting AB 2015 - 2024
Personuppgiftspolicy
Genom att klicka på “Acceptera” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analysera användningen av webbplatsen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår personuppgiftspolicy för mer information.