Personuppgiftspolicy

Cognit Consulting AB med organisationsnummer 559010-4021 (“Cognit Consulting”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

Du ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registrering, intresse eller vid avtalets ingående är dina egna samt att de är korrekta.

Nedan följer en redogörelse av de behandlingar vi genomför.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress.

Uppgiften behandlas för att sända dig vårt nyhetsbrev samt erbjudanden avseende våra tjänster via e-post och behandlingen grundar sig på det samtycke du avger vid registrering.

Vi fortsätter att behandla din e-postadress för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke, vilket du enklast gör genom den länk för avregistrering som finns i nyhetsbrevet eller via info@cognit.se.

Marknadsföring via e-post och telefon till företagsrepresentanter

Vi kan komma att samla in din e-postadress, ditt namn, din titel och ditt telefonnummer via våra samarbetspartners, om du är en representant för ett företag.

Vi behandlar inledningsvis dessa personuppgifter för att bedöma om våra tjänster är av intresse för dig i din yrkesroll. Om vi bedömer att så är fallet behandlas uppgifterna för att marknadsföra våra tjänster via e-post samt via telefon, vid visat intresse.

Behandlingarna grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster mot potentiella intressenter.

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för dessa ändamål är du välkommen att invända mot detta via info@cognit.se eller genom att klicka på den länk för avregistrering som finns i marknadsföringsmaterialet vi sänder ut.

Behandlingen består i tre månader eller till dess att du tackat nej till mottagande av marknadsföringen.

Chatt via vår webbplats

Vi behandlar din e-postadress om du inleder en chatt-konversation med oss på vår webbplats Cognit.se, och du väljer att registrera din e-postadress i chattfönstret.

Vi behandlar uppgiften för att kunna besvara de frågor du ställt via chattfunktionen, på e-post.

Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och tillhandahålla information.

Behandlingen sker till dess att en månad har förflutit från att du har chattat med oss, om ingen annan grund för behandling finns.

Inkommande e-post och telefonsamtal

Om du kontaktar oss per e-post eller per telefon behandlar vi ditt telefonnummer, din e-postadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens för att kunna besvara ditt meddelande, tillhandahålla information om oss samt för att kunna utvärdera våra grunder för att fortsatt behandla dina personuppgifter.

Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och tillhandahålla information.

Behandlingen sker till dess att en månad har förflutit från att du har kontaktat oss, om ingen annan grund för behandling finns.

Mötesbokning

Om du begär att vi bokar ett möte med dig behandlar vi ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer för att kunna boka, administrera, genomföra och följa upp mötet.

Behandlingen grundar sig på att den är nödvändig för att fullgöra överenskommelsen om möte som du ingår med oss.

Behandlingen består till dess att mötet genomförts och tre månader har förflutit.

Förhandlingsdialog

Om du inleder en dialog med oss rörande våra tjänster, våra priser eller våra villkor behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din titel.

Behandlingen är nödvändig för att föra anteckningar och protokoll rörande vad vi erbjuder dig.

Behandlingen grundar sig på att den är nödvändig för att kunna vidta åtgärder inom ramen för en förhandlingsprocess, innan ett avtal ingås.

Behandlingen består till dess att ett år passerat från din senaste korrespondens med oss inför träffandet av ett avtal eller till dess att du ingår ett avtal med oss eller till dess att du uttryckligen angivit att du inte längre ämnar ingå ett avtal med oss.

Köp av tjänst

När du köper en tjänst av oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress.

Behandlingen sker för att administrera kundförhållandet, för att utföra tjänsten, för att avhjälpa eventuella fel i tjänsten, för att tillhandahålla viktig information rörande tjänsten samt för att ställa ut faktura för tjänsten.

Behandlingen grundar sig på att den är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet som du träffar med oss om utförande av tjänst. Behandlingen består till dess att tre år har passerat från att avtalade tjänster har utförts.

Arkivering av räkenskapsuppgifter

I den mån ditt namn eller din adress förekommer i våra räkenskaper kommer dessa uppgifter att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska arkivera räkenskapsuppgifter.

Behandlingen grundar sig på att den är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskaper enligt gällande lagstiftning om bokföring.

Behandlingen består i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Behandlingstid

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk eller en GDPR-relaterad process.

Mottagare av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till mjukvaruleverantörer, leverantörer av IT-tjänster och leverantörer av kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

e. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Övrigt

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att underrätta dig med skäligt varsel vid ändringar av Integritetspolicyn.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

Cognit Consulting AB
Varholmsgatan 2a
414 74 Göteborg

info@cognit.se

Publicerad 2019-02-27

Publicerad 2022-10-19 - adress uppdaterad

Copyright Cognit Consulting AB 2015 - 2024
Personuppgiftspolicy
Genom att klicka på “Acceptera” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analysera användningen av webbplatsen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår personuppgiftspolicy för mer information.