ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem

ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem
Uppskattad lästid: 0:00

ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem

Inledning

ISO 9001 och ISO 14001 är internationella standarder som anger krav på kvalitets- respektive miljöledningssystem. Dessa standarder syftar till att hjälpa organisationer att förbättra sin verksamhet, minska negativa miljöpåverkan och öka kundtillfredsställelsen.  

Ett centralt område inom båda standarderna är lagstiftningshantering, vilket innebär att organisationen identifierar, uppfyller och övervakar gällande lagar och regler.  

I den här artikeln kommer vi att utforska vad ISO 9001 och ISO 14001 kräver inom lagstiftningshantering.

Lagstiftningshantering inom ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som hjälper organisationer att säkerställa att deras produkter och tjänster möter kundernas krav samt förbättra kundtillfredsställelse.  

Inom ramen för ISO 9001 krävs att organisationer hanterar lagstiftning på följande sätt:

Identifiera gällande lagar och regler

Organisationen måste identifiera de lagar och regler som är relevanta för deras verksamhet och som påverkar kvalitetsledningssystemet. Detta kan inkludera produktsäkerhet, arbetsmiljö, konsumentskydd och immaterialrätt.

Uppfyll lagar och regler

Efter att ha identifierat relevanta lagar och regler måste organisationen säkerställa att deras kvalitetsledningssystem uppfyller dem. Detta kan innebära att implementera procedurer och rutiner, utbilda personal och genomföra interna och externa revisioner.

Övervaka lagar och regler

Organisationen måste sedan övervaka alla tillämpliga lagar och regler för att säkerställa att de fortsätter att följa dem. Detta kan innebära att regelbundet granska lagändringar, rådgöra med juridiska experter eller prenumerera på uppdateringstjänster.

Lagstiftningshantering inom ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan och förbättra miljöprestanda. Inom ramen för ISO 14001 krävs att organisationer hanterar lagstiftning på följande sätt:

Identifiera gällande lagar och regler

Organisationer måste identifiera de lagar och regler som är relevanta för deras verksamhet och som påverkar miljöledningssystemet. Detta kan inkludera utsläppstillstånd, avfallshantering, farliga ämnen och naturresurshantering.

Uppfyll lagar och regler

Efter att ha identifierat relevanta lagar och regler måste organisationen säkerställa att deras miljöledningssystem uppfyller alla tillämpliga lagar och regler. Detta kan innebära att implementera procedurer och rutiner, utbilda personal, genomföra interna och externa revisioner samt rapportera miljöprestanda till relevanta myndigheter.

Övervaka lagar och regler

Organisationen måste sedan övervaka de lagar och regler som är tillämpliga för dem för att säkerställa att de fortsätter att följa dem. Detta kan innebära att regelbundet granska lagändringar, rådgöra med juridiska experter eller prenumerera på uppdateringstjänster inom miljölagstiftning.

Gemensamma aspekter av lagstiftningshantering inom ISO 9001 och ISO 14001

Kontinuerlig förbättring

En viktig del av ISO 14001 och 9001 är att sträva efter kontinuerlig förbättring av miljöprestanda och kvalitet. Detta innebär att organisationer bör regelbundet utvärdera hur väl de uppfyller gällande lagar och regler samt identifiera möjligheter för förbättringar. Förbättringsåtgärder kan inkludera optimering av processer, investeringar i miljöteknik eller utveckling av nya produkter och tjänster med mindre miljöpåverkan.

Trots att ISO 9001 och ISO 14001 fokuserar på olika aspekter av verksamheten – kvalitet respektive miljö – finns det gemensamma krav när det gäller lagstiftningshantering:

Integrerad lagstiftningshantering

Många organisationer väljer att integrera sina kvalitets- och miljöledningssystem för att effektivisera lagstiftningshanteringen. Genom att använda en gemensam struktur för att identifiera, övervaka och uppfylla lagar och regler kan organisationer spara tid och resurser samt undvika överlappningar och inkonsekvenser.

Dokumentation

Dokumentation är en viktig del av lagstiftningshantering. Organisationer måste dokumentera vilka lagar och regler som är relevanta för deras verksamhet, hur de övervakar dem samt hur de uppfyller dem. Detta kan innebära att skapa ett lagstiftningsregister, ha rutiner för övervakning och rapportering samt att arkivera nödvändiga tillstånd och certifikat.

Kommunikation och engagemang

För att säkerställa att lagar och regler efterlevs effektivt är det viktigt att engagera alla nivåer inom organisationen. Det innebär att informera och utbilda personal om relevanta lagar och regler samt att uppmuntra öppen kommunikation och feedback kring lagstiftningsfrågor.

Sammanfattning

Lagstiftningshantering är en central del av både ISO 9001 och ISO 14001, eftersom det är avgörande för att organisationer ska kunna uppfylla kraven på kvalitet och miljöhänsyn. Genom att noggrant identifiera, övervaka och uppfylla gällande lagar och regler kan organisationer säkerställa att de förblir förenliga med både kvalitets- och miljöledningssystemen och uppnår sina mål inom dessa områden.

För att uppnå detta bör organisationer investera i interna resurser och extern expertis för att hålla sig uppdaterade om lagstiftning och implementera effektiva system för att uppfylla kraven. Integrerade ledningssystem kan erbjuda fördelar genom att samordna och effektivisera lagstiftningshantering på både kvalitets- och miljöområden.

Dessutom är det viktigt att organisationer strävar efter kontinuerlig förbättring genom att regelbundet utvärdera sin förmåga att uppfylla lagar och regler samt genom att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder. Genom att göra detta kan organisationer inte bara säkerställa efterlevnad av ISO 9001 och ISO 14001 utan också bidra till en hållbar utveckling och skapa värde för sina intressenter.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.